KIM JEST RADCA PRAWNY

Radca prawny to wysokiej klasy prawnik, który po ukończeniu studiów prawniczych odbył wymagające szkolenie aplikanckie zakończone trudnym egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Ministra Sprawiedliwości oraz został wpisany na listę radców prawnych.

Każda Okręgowa Izba Radców Prawnych prowadzi listy radców prawnych. Jeśli chcesz być pewien czy dany radca jest na nią wpisany sprawdź to tu.

Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego.

W odróżnieniu od prawników bez odbytej aplikacji radcę prawnego obowiązują:

 • Tajemnica zawodowa
 • Zasady etyki zawodowej (pobierz kodeks etyki radcy prawnego)

W odróżnieniu od prawników bez odbytej aplikacji możesz być pewien, że każdy radca prawny posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1,3 mln zł. Jeśli zatem, jak w każdym zawodzie, zdarzy się pomyłka możesz być pewny, że do sumy 1,3 mln zł. Twoje roszczenia będą zaspokojone przez ubezpieczyciela.

Radca prawny ma uprawnienia do reprezentowania klienta przed sądem we wszystkich rodzajach spraw, również w sprawach karnych i karnoskarbowych.

JAK RADCA PRAWNY MOŻE MI POMÓC?

Radca prawny może m.in.:

 • Reprezentować Cię przed sądem
 • Reprezentować Cię przed Urzędem
 • Reprezentować Cie przed sądami i trybunałami europejskimi
 • Udzielić Ci porady prawnej
 • Sporządzić dla Ciebie opinię prawną
 • Sporządzić dla Ciebie pismo procesowe
 • Być Twoim doradcą w sprawach wymagających posiadania wiedzy prawniczej

Radca prawny może prowadzić wszystkie sprawy z zakresu:

 • Prawo cywilne m.in. Nabycie i utrata własności, Zasiedzenie własności, Użytkowanie wieczyste, Służebności, Wierzytelności, Najem i dzierżawa, Umowy bankowe, Umowa zlecenie, Umowa o dzieło, Umowa agencyjna, Umowa komisu, Umowa spółki, Umowy nienazwane, Darowizny, Renty, Papiery wartościowe, Dziedzictwo, Spadki, Testamenty
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych m.in: Ustanowienie stosunku pracy, Rozwiązanie stosunku pracy, Wynagrodzenia, Świadczenia rentowe, Świadczenia emerytalne, Odpowiedzialność materialna, pracowników, Wypadki w pracy, Układy zbiorowe, Odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika, Spory o roszczenia ze stosunku pracy
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze m.in: Wspólność majątkowa,Rozdzielność majątkowa, Rozwód, Separacja, Obowiązek alimentacyjny, Ustanowienie opieki nad małoletnim, Kuratela
 • Prawo spółek handlowych sprawy wynikające z prowadzenia spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej: Funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych, Osobowość prawna, Kapitał zakładowy, Odpowiedzialności wspólników względem zobowiązań spółki, Powołanie, zmiana i likwidacja spółki, Wystąpienia wspólnika ze spółki, Dziedziczenie, Upadłości spółki, Stosunki wewnętrzne w spółce, Umowy spółek co do ich zawartości i treści merytorycznej.
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne m.in.: Pozwolenie, Koncesje, Licencje, Wydanie korzystnej decyzji administracyjnej, Odwołanie od decyzji lub postanowienia organu administracyjnego, Skargi do sadu administracyjnego, Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Prawo gospodarcze m.in.: Zamówienia publiczne, Akty wewnętrzne przedsiębiorstw, Obrót papierami wartościowymi, Organizacja przedsiębiorstw, Prawo transportowe, Prawo ubezpieczeniowe, Prawo spółdzielcze, Międzynarodowe prawo handlowe
 • Prawo wykroczeń m.in.: Oborny w sprawach o wykroczenia
 • Prawo karne m.in.: Reprezentacja powoda cywilnego, Reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, Reprezentacja pokrzywdzonego, Prywatny akt oskarżenia
 • Prawo finansowe i bankowe m.in.:
 • Prawo podatkowe m.in.: Reprezentacja przed urzędem skarbowym
 • Prawo własności intelektualnej m.in.: Prawa autorskie, Prawo własności przemysłowej
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumenta m.in.: Gwarancja, Rękojmia, Zwrot towaru, Umowy z bankiem, Umowy ubezpieczeniowe, Umowy z biurem turystycznym, Bezpieczeństwo produktów, Nieuczciwa reklama